Polityka prywatności

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych  osobowych. Oznacza to, że: Fizjoterapia Emilia Kurowska,  

Ul. Ferdynanda Focha 4, 05-800 Pruszków, Nip: 7971623440, Regon: 141224530 odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz  obowiązującymi przepisami.  

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Inspektorem ochrony danych jest: mgr Anita Bzdyk 

Telefon: 883 925 879
Mail: IOD@cdpm.pl

Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na  podstawie obowiązujących przepisów prawnych; 
 • Rozliczenia świadczenia zdrowotnego udzielana w ramach umowy zawartej przez  Administratora danych z NFZ – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania,  jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących  przepisów prawnych; 
 • Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie  obowiązujących przepisów prawnych; 
 • Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów  prawnych; 
 • Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na  podstawie obowiązujących przepisów prawnych; 
 • Wystawienia na państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących  przepisów prawnych; 
 • Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to  zgodę; 
 • Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w  związku z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej; 
 • Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w  związku z obowiązkiem przesyłania informacji na temat zdarzeń medycznych. 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA 

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku  z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ 

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:  

 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz  zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu  teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna; 
 • Upoważnieni pracownicy Administratora danych; 
 • Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta  była jego przedstawicielem ustawowym; 
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do  zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 
 • Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz  Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych; 
 • Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te  podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli; 
 • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na  zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; 
 • Upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie  niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą; 
 • Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura,  lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym  postępowaniem; 
 • Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało  przeprowadzone na ich wniosek; 
 • Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z  prowadzonym przez nie postępowaniem; 
 • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do  prowadzenia rejestrów; 
 • Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 
 • Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,  wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w  ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie  niezbędnym do ich przeprowadzenia; 
 • Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie  prowadzonego postępowania; 
 • Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do  spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; 
 • Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28  kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do  ich przeprowadzenia; 
 • Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania  ich zadań. 
 • Inspektor Ochrony Danych; 
 • Biuro Rachunkowe; 
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie  elektronicznej; 
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana  jest dokumentacja medyczna elektroniczna; 
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia,  udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu  teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna; 
 • Centrum e-Zdrowia jako Administrator Danych Systemów informatycznych  prowadzonych na podstawie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa  trzeciego.  

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A  GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:  

Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:  

 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w  ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego  będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania  lub zleceń lekarza,  

 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć  rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta; 

 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia;
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;  

 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w  przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi  i jej składników, która jest przechowywana; 

Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu. 

Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu. 

Dane zawarte na fakturze VAT – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24. 

Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym  dokonano wpisu. 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH 

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.  

Dane osobowe podawane obowiązkowo: 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.  poz. 666):  

 • Imię i nazwisko 
 • PESEL 
 • Data urodzenia 
 • Adres zamieszkania  
 • Adres e-mail – w przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać dokumentację medyczną w formie elektronicznej. 
 • Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 
 • Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego  

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) 

 • Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; 
 • Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem – w przypadku zapisania na listę oczekujących. 
 • Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dodatkowych świadczeń  zdrowotnych.

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 

 • Imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług  
 • Adres podatnika i nabywcy towarów lub usług; 
 • Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

Dane przetwarzane dobrowolnie: 

 • Numer telefonu 
 • Adres e-mail – w pozostałym zakresie 

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.  

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

 • Dostępu do danych; 
 • Sprostowania danych; 
 • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 • Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa  zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych  odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.  

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE 

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków  publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych  finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Chcesz umówić się na wizytę?

lub

Uzupełnij swoje dane